Przykładowa ocena pracy dyrektora szkoły

Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, wychowanie, kształcenie. Słowa kluczowe: ocena dorobku zawodowego nauczycielaocena pracy dyrektoraocena pracy dyrektora szkołyocena pracy nauczycielaopinia o nauczycielu przykładowa ocena pracy dyrektora szkoły samoocena pracy nauczyciela przedszkola.

Przepisy dotyczą także nauczycieli, którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora. Jak będzie wyglądała ocena pracy na nowych zasadach ?

Organ prowadzący ocenia, jak dyrektor realizuje swoje obowiązki wynikające z przepisów. Dokonanie oceny wymaga zebrania opinii związkowców i. Rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży! Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 3. Nauczyciel dyplomowany mgr Anna Kowalska pełni funkcję dyrektora gimnazjum od 01.

W obszarze odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy . Podstawowych i Zespołów Szkół prowadzonych przez Gminę Lubiszyn.

W przypadku dyrektora placówki, o której . NAUCZYCIELA, DYREKTORA SZKOŁY. Stan prawny zgodny z rozporządzeniem. Procedura oceny pracy dyrektora szkoły. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.

Ilekroć w procedurze jest mowa o szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela,. Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;. Zakres kontroli w kontekście dokonania oceny pracy dyrektora szkoły : stopień realizacji zadań wymienionych w art. Może ktoś ma przykład takiej samooceny, wypełniony oczywiście w najważniejszych punktach.

GROMADZENIE INFORMACJI: 1. Oceny tej dokonuje się po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych . Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Sońsk. Dziś przyjrzyjmy się procesowi oceny dyrektorów. Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, występuje do organu prowadzącego szkołę o dokonanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły w zakresie wskazanym w § ust. KOMU I DO CZEGO POTRZEBNA JEST OCENA PRACY ?

Ustala się kryteria w poszczególnych obszarach pracy dyrektora szkoły oceniane przez organ prowadzący,. Rodzice Szkole – szukasz informacji o funkcjonowaniu rady rodziców, prawach i obowiązkach rodziców w szkole, współpracy z dyrektorem i nauczycielami – wejdź na naszą stronę. Tu znajdziesz prawidłowy regulamin rady rodziców oraz bazę wiedzy o polskiej oświacie.

Ocena pracy dyrektora szkoły. Następnie przedstawia go dyrektorowi szkoły. Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego prezentujemy poniżej. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela. Pomocą, przy dokonywaniu takiej oceny pracy mogą .